+48 662 016 433, +48 603 614 299

Pomagamy, wspieramy

Ty TEŻ możesz pomóc

FUNDACJA Centrum Ratownictwa Specjalistycznego

FUNDACJA Centrum Ratownictwa Specjalistycznego

 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 10.05.2016 r.

 

Numer KRS: 0000616831

 

Prezes Zarządu: 
Przemysław ZUGAJ

 

Wiceprezes Zarządu: 
Kamil Kociubiński

 

Siedzibą fundacji jest miasto Chełm

 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

Nasze cele:

Celem „Fundacji” jest:

 1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu osób w stanach nagłych zagrożeń zdrowia i życia.
 2. Działanie na rzecz promowania, propagowania i nauczania ratownictwa medycznego, wodnego oraz górskiego wśród społeczeństwa.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 2. Działania z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych, w wyniku działań własnych oraz wspierających państwowe służby ratownicze i organizacje ratownicze w sytuacjach tego wymagających.
 3. Działania prewencyjne w zakresie ratownictwa medycznego, wodnego oraz górskiego, a w szczególności:
  - zapewnienia  bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym oraz uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych,
  - zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, a w szczególności uprawiających tam sport, rekreację lub turystykę.
 4. Pomoc w akcjach poszukiwawczych i ewakuacyjnych podmiotom do tego powołanym.
 5. Organizacja wsparcia psychologicznego.
 6. Prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie edukacji medycznej, ratownictwa medycznego, wodnego oraz górskiego.
 7. Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, wodnego oraz górskiego.
 8. Organizowanie seminariów, pokazów i konferencji związanych z celami Fundacji.
 9. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
 10. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność
  w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie tych doświadczeń oraz udzielanie porad
  i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.

 11. Analizowanie oraz synteza danych statystycznych pochodzących z baz tworzonych przez Fundację
  i prezentowanie tych danych na zjazdach lub konferencjach.

 12. Upowszechnianie informacji o działalności Fundacji w środkach masowego przekazu, w internecie,
  w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, reportaży, artykułów bądź filmów telewizyjnych, wywiadów w radiu, prasie i telewizji.

 13. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 14. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o podobnym do Fundacji profilu działania.
 15. Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia.
 16. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi z różnych środowisk społecznych w Polsce i poza jej granicami.
 17. Promowanie idei wolontariatu.
 18. Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.